Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies mag geven rondom alles dat de school betreft. Ook heeft de MR stemrecht bij belangrijke beslissingen. Deze en andere rechten en plichten zijn wettelijk vastgelegd, evenals bijvoorbeeld het aantal leden en de samenstelling.

De leden van de MR

Oudergeleding

Charlotte Wetzels

Wim den Teuling

Personeelsgeleding

Maranka Ascolese

Henriëtte Pistorius

Bestuursleden van de MR mogen vier jaar hun functie uitoefenen. Volgens een roulerend schema treden leden af, zodat er geen gaten ontstaan. Er worden alleen verkiezingen gehouden op het moment dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken in het bestuur.

De volledige beschrijving van de werkzaamheden van een MR is gegeven in het medezeggenschapsreglement en statuut van Onderwijsstichting MOVARE. U kunt dat vinden op www.movare.nl. Hier treft u het jaarverslag en het activiteitenplan van de MR aan.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen). Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen.

Wilt u meer meer weten over de GMR van MOVARE?
Kijk dan hier.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details